นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ Pier111 หรือ เพียร์111 (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ลงทะเบียนข้อมูลไว้กับบริษัท (“ผู้ใช้บริการ”) ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ www.pier111bangkok.com แล้ว ทางบริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับการลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลเพิ่มเติมจากทางบริษัทเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับการให้บริการหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอก ที่อาจเชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของบริษัท ทั้งนี้ เป็นส่วนที่ท่านต้องทำความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้และประกาศสำหรับแต่ละการประมวลผลดังกล่าว แยกต่างหาก ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการเปลี่ยน แปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของบริษัท บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะเจ้าของและผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Pier111 หรือ เพียร์111 (“แพลตฟอร์ม”) ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ จัดเก็บ ส่งต่อ ปกป้อง และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม (“ผู้ใช้บริการ”) ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยและคุ้มข้อมูลส่วนบุคคล […]

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณโดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ และ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทในเครือ เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด