นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ Pier111 หรือ เพียร์111 (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ลงทะเบียนข้อมูลไว้กับบริษัท (“ผู้ใช้บริการ”) ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ www.pier111bangkok.com แล้ว ทางบริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับการลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลเพิ่มเติมจากทางบริษัทเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับการให้บริการหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอก ที่อาจเชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของบริษัท ทั้งนี้ เป็นส่วนที่ท่านต้องทำความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้และประกาศสำหรับแต่ละการประมวลผลดังกล่าว แยกต่างหาก

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการเปลี่ยน แปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของบริษัท

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะเจ้าของและผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Pier111 หรือ เพียร์111 (“แพลตฟอร์ม”) ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ จัดเก็บ ส่งต่อ ปกป้อง และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม (“ผู้ใช้บริการ”) ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยและคุ้มข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.pier111bangkok.com

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูล มีดังนี้ (1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลชื่อ นามสกุล และที่อยู่ รวมถึงข้อมูลอื่นที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน (2) ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล และ (4) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจส่งให้แก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติตลอดการใช้บริการ บริษัทจะเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ ได้แก่ IP address และ/หรือ domain name ของหน้าเพจอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงผู้ใช้บริการมาที่แพลตฟอร์ม ประเภทและ Version ของ Browser การตั้งค่าระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการบนระบบ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ที่บริษัทอาจดำเนินการเก็บ รวบรวม และใช้หากได้รับความยินยอมจากท่าน
 2. ทั้งนี้คุกกี้ที่จะถูกนำใช้นั้นอาจแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้งาน (2) Functionality Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบการนำเสนอข้อมูล ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้  (3) Performance Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ และ (4) Advertising Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ใช้เพื่อการนำเสนอสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้ บริการ ทั้งนี้ สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นนอกเหนือจาก Strictly Necessary Cookies บริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

  บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผล และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาที่ท่านยังให้ความสนใจและแสดงความประสงค์ในการรับข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทเกี่ยวกับพื้นที่เช่า และเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการในการรับทราบข้อมูลต่อเนื่องจากบริษัท บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไวัเป็นระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากการที่ผู้ใช้บริการได้รับการติดต่อกลับครั้งแรก ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อีกสามารถแจ้งถอนความยินยอมได้ตามช่องทางที่บริษัทระบุไว้ท้ายเอกสาร

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างการใช้บริการแพลตฟอร์มทั้งหมดที่ระบุไว้นี้ เพื่อจุดประสงค์ ดังนี้ (1) กรณีได้รับความยินยอม บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่อาจได้รับความยินยอม โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลการติดต่อ เพื่อการส่งข่าวสาร ติดต่อและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่เช่า ที่ผู้ใช้บริการอาจสนใจ ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนและแจ้งให้บริษัททราบ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บโดยอัตโนมัติ จะได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์การปรับปรุงการทำงาน และการนำเสนอข้อมูลบนแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการได้มากขึ้น
 2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
  โดยหลักการ บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่บุคคลดังต่อไปนี้
  • ผู้ให้บริการภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการของแพลตฟอร์มหรือจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทอาจว่าจ้าง เพื่อการทำงานให้บริการของแพลตฟอร์มให้แก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งได้รับการว่าจ้างเพื่อการประกอบธุรกิจทั่วไปของบริษัท เช่น บริษัทที่ปรึกษา ทั้งนี้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเฉพาะเท่าที่จะเป็นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการให้บริการของบริษัทต่อผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ และบริษัทจะกำหนดมาตรการอย่างเหมาะสมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงจะมีการจัดทำสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับผู้ให้บริการนั้น
  • หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล ที่บริษัทอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงคำสั่งของหน่วยงานราชการ
  • กรณีผู้ใช้บริการให้ความยินยอม บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นที่ผู้ใช้บริการกำหนด
 3. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  การปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่อยู่ในการคุ้มครองของบริษัท จากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด สูญหาย เข้าถึง โดยมิได้รับอนุญาต ดัดแปลงต่อเติม หรือเปิดเผย ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
  บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่อยู่ในการคุ้มครองของบริษัท ซึ่งรวมถึงสิทธิดังต่อไปนี้ (1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง (2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (3) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (4) สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ และ (6) สิทธิถอนความยินยอม
 5. ข้อมูลการติดต่อบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทยินดีรับคำถาม ข้อร้องเรียน ความเห็น และคำขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถส่งมาที่อีเมล digital.mkt@theplatinumgroup.co.th

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณโดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ และ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทในเครือ เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด